Wat wij doen…

Bent u een bevlogen ondernemer? Dan zit het met de bekende ‘P’s waarschijnlijk wel goed. U houdt van uw product, u werkt met passie en bent persoonlijk betrokken bij uw relaties. Doorgaans is dit genoeg om plezierig werken te garanderen. Toch kan het gebeuren dat u onvoldoende grip houdt op de ontwikkelingen. U signaleert (sluimerende) problemen binnen uw onderneming, maar weet vooralsnog niet hoe u ze moet aanpakken. Denk aan onvoldoende aandacht voor de ´juiste´ zaken waardoor u veel tijd moet besteden aan het blussen van´brandjes´, stroeve relaties met en onder uw medewerkers, stagnerende bedrijfsprocessen, te lage marges en overvolle agenda’s. Mede door gebrek aan tijd en aandacht kunnen de problemen onbeheersbaar worden. Niets werkt zo demotiverend als dat.

De weg naar een soepele bedrijfsvoering
PurpleBusiness schept helderheid in de zaak. We ondersteunen u in het verder professionaliseren en vergroten zo het plezier in uw werk. PurpleBusiness biedt u naar behoefte een veilig en deskundig klankbord en zonodig een oplossing. Binnen enkele weken, afhankelijk van de complexiteit van uw situatie, komt PurpleBusiness met voorstellen, die uw praktijk cq bedrijf weer laten bloeien. De materiële winst als gevolg van de te nemen maatregelen zal u positief verbazen, maar bovenal kijkt u met hernieuwd elan naar uw onderneming. Echt, het is de moeite waard.

Praktijkadvies voor de medische sector
De ingrijpende veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel leidden tot de start van een eigen bedrijf, gericht op de medische praktijk, onder de naam ‘Adviesbureau Klein Breteler’. Later veranderde deze naam in ‘PurpleBusiness’. Klein Breteler: “Paars is de kleur van de inspiratie. Dat is wat ik wil doen: mensen inspireren. Ik wil hen op een andere manier naar de situatie laten kijken en dat op een doelgerichte manier met concreet resultaat.” PurpleBusiness adviseert en ondersteunt medici op het gebied van hun praktijkvoering, agendaplanning, personeelsbeleid, financieel management en coaching. Het blijkt een groot succes.

PurpleBusiness biedt een heldere structuur en visie en beoogt daarmee eerst en vooral het plezier in het werk van medici terug te brengen.

De toenemende marktwerking in de zorg, de versterkte macht van de zorgverzekeraars, de mondigheid van personeel en patiënten heeft geleid tot andere – lees hogere – eisen die worden gesteld aan de arts én zijn praktijkvoering binnen dan wel buiten een maatschap. Als arts wordt u geacht meer naar de markt te kijken en ´aan te voelen´ wat patiënten en andere belangengroepen verwachten van uw zorg. Verzekeraars kijken mee over uw schouder en willen toe naar een situatie dat zij verzekerden kunnen sturen naar die zorgverlener waar zij zaken mee doen. De overheid verlangt van u dat u maximale verantwoording aflegt en neerlegt in talloze formulieren. Financiers zien u als zorgondernemer met de nadruk op ondernemer. Uw patiënten zijn goed voorbereide gesprekspartners geworden, die internet soms als dé nieuwe autoriteit beschouwen. De mondigheid van uw personeel vindt u belangrijk, maar ervaart u soms ook als moeilijk om medewerkers op één lijn te krijgen. U constateert dat uw praktijk niet efficiënt of niet optimaal draait dankzij of ondanks de toegenomen marktwerking. U ergert zich eraan dat het maken van afspraken regelmatig misgaat…

Als arts heeft u niet alles in de hand, maar al die regelgeving, al die beperkingen, al die invloeden van buitenaf, dat vergt de nodige creativiteit en energie. Soms gaat dat best ver en verandert eigenlijk tegen uw zin en sluipenderwijs de focus op uw werk. Dan verschuift het accent van zorgverlener naar geldverdiener, en hoewel dat laatste niet onbelangrijk is, dààr bent u meestal geen dokter voor geworden. Hoe die complexiteit het hoofd te bieden: schaalvergroting? meerstoelenconcept? Groter of samengaan in een maatschap betekent doorgaans ook complexer. En dat leidt vaak weer, zonder deskundige begeleiding, tot een hoop gedoe en daardoor mogelijk zelfs tot minder omzet dan vooraf verwacht.

Het is kortom een totaal andere context dan waar u in terecht dacht te komen na uw studie. Ongetwijfeld. Maar de kernvraag blijft: hoe gaat u daarmee om? Hoe organiseert u het, opdat u en uw medewerkers gemotiveerd blijven of weer worden? Hoe kunt u patiëntgericht blijven werken onder deze druk? Waar ligt de balans tussen marktwerking en mensen helpen? Hoe gaat u om met de onzekerheid omtrent het politieke standpunt rond marktwerking in de zorg? Welke kant het ook op gaat, vaststaat dat het inspelen op ontwikkelingen steeds belangrijker wordt en het vooruitschuiven van sluimerende problemen binnen de praktijk risicovoller, omdat het doorgaans leidt tot het onbeheersbaar worden ervan. Dit gaat onherroepelijk ten koste van het werkplezier. Dat heeft u mogelijk al ervaren of misschien bent u zich bewust van het risico. Nieuwe ontwikkelingen bieden aan de andere kant vaak ook weer kansen. Het is jammer als deze gemist worden doordat de blik vooral naar binnen is gericht. Laat ons u helpen weer grip op de zaak te krijgen.

Bedrijfsadvies voor het MKB
Aanvankelijk is zij alleen actief binnen de medische sector. Haar praktisch input, onorthodoxe benaderingswijze en enthousiasme, gekoppeld aan haar ervaring die is opgedaan in een business-to-business markt, bezorgen veel medici hernieuwd plezier in hun werk. Het zorgt voor mond-tot-mond reclame, binnen en buiten de medische sector. Om die reden is PurpleBusiness nu actief in het gehele midden- en kleinbedrijf met als hoofdactiviteiten het houden van klankbordgesprekken en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Bij het reguliere bedrijfsleven is het vooral voor (kleine) directies prettig en soms zelfs noodzakelijk om met enige regelmaat van gedachten te wisselen met een deskundige buitenstaander. Het is een veilige manier om uw ideeën te toetsen en uw zorgen te spiegelen . U wordt aangemoedigd om op andere manieren te kijken naar uzelf en naar uw eigen organisatie en nieuwe inzichten te verwerven. We koppelen dit ook aan concrete en haalbare doelen. U kunt daarbij denken aan rendementsverbetering door heel gericht te kijken naar de opbrengstenkant:

Omzetgroei in nieuwe of bestaande markten met uw (nieuw te ontwikkelen) producten en/of diensten;
Het verder professionaliseren van uw organisatie, zodat er op een prettige manier efficiënter wordt gewerkt;
Het aanscherpen van uw bedrijfstrategie: aangepast aan nieuwe ontwikkelingen op de markt dan wel aangepast aan uw belofte aan de markt.
Zo wordt werken nog plezieriger. Voor uw medewerkers, uw managers en voor u.

Adresgegevens

Eikenlaan 11
3319 SC DORDRECHT
info@purplebusiness.nl
+31 6 535 22 53